top of page

Kommande byggprojekt i centrum

Sen en tid tillbaka har rivningen pågått av fastigheten ”Gojan”- Gamla Arcaden. Allt ska inte bort, men bland annat försvinner det gamla parkeringsgaraget till förmån för Gällivare kommuns nya Multiaktivetshus. 


Gränsen för rivning av fastigheten "Gojan".Med start i maj kommer delar av Gällivare centrum att stängslas in och byggprojektet tar fart ordentligt. Första steget är rivning, därefter kommer schaktning och spåntning, allt innan själva byggandet kan börja.  


Byggprojektet kommer att medföra buller, vibrationer och damm. Dammbekämpning kommer att utföras, främst genom vattning och sopning. Vibrationerna kan komma att medföra skador på fasader och ledningar. Riskanalyser har gjorts på omgivande fastigheter och anläggningar. Dessa kommer efter avslutat bygge att besiktigas igen och eventuella skador kommer att regleras. Vad gäller buller följer projektet naturvårdsverkets riktlinjer och störande arbete kommer ej att utföras efter kl. 17.00 annat än vid specifika moment. Dessa kommer vi att försöka informera om i förväg. Det är tillåtet att överskrida gränsvärden för buller vid tillfälliga arbetsmoment, eller arbeten under kortare perioder. Kortare perioder är under byggprojekt så länge som upp till två månader. Bullermätning kommer att ske stickprovsvis och vid behov. I första hand sker mätning utomhus vid fasad. Arbetstiden för byggprojektet kommer att vara vardagar mellan kl. 07.00 - 20.00.  


Allt som rivs och grävs ur inom arbetsområdet kommer fraktas bort. Det kommer även att vara mycket intransport av material till byggområdet.Se större flödeskarta.


Detta kommer såklart innebära stora förändringar, och framkomligheten och tillgängligheten som vi har idag kommer att begränsas.


Gällivare Näringsliv AB kommer tillsammans med verksamma inom området och Gällivare kommun att göra så mycket som möjligt för att säkerställa att påverkade verksamheter ska kunna ha öppet som vanligt samt att alla kunder och besökare kan ta sig fram obehindrat i centrum.  


Vi förstår att detta kommer att innebära problem för alla verksamma i centrum men hoppas att vi tillsammans ska kunna hitta smarta lösningar för att behålla Gällivare centrum så attraktivt som möjligt under den här perioden. 

Inlägg: Blog2_Post
bottom of page