top of page

Hållbart företagande – kan det vara lönsamt?


Förra veckans inspirationsfrukost Hållbart Företagande gav upphov till många frågor. Lönar det sig att arbeta med hållbarhet? Blir det inte bara dyrare? Hur kommer man igång? En av de viktigaste frågorna just nu inom området är att öka sin kunskap, insikt men också vilja och mod att förändra sig som företagare. Ibland startar förändringen av yttre faktorer såsom lagstiftning eller just en coronapandemi, i andra fall genom egen fri vilja. Som en effekt av pandemin ser vi minskade utsläpp världen över, men det kommer inte att räcka om vi tillsammans ska nå de Globala hållbarhetsmålen. Därför är åtgärder som nu vidtas när näringsliv ska återuppbyggas avgörande för att bromsa exempelvis klimatförändringen. Vi står vid ett historiskt vägskäl och de beslut som fattas och ni som företagare kommer ha en avgörande faktor hur väl vi lyckas. Andra områden förutom miljön är:

  • Hälsa Hur skapar vi friska arbetsplatser utan arbetsrelaterad frånvaro?

  • Jämställda arbetsplatser Där alla känner sig välkomna och trivs.

  • Mångfald och inkludering Hur är vi mot varandra?

  • Energi Hur jobbar vi med att minska vår energiförbrukning eller välja energislag som är fossilfria?

  • Transporter Hur effektiviserar vi fyllnadsgrad i befintliga transporter eller väljer fossilfria alternativ?

  • Affärsetik Hur minimeras korruption i företag?

  • Hållbara inköp Hur påverkar du leverantörsledet när du väljer sätt att göra inköp?

  • Innovation Nya produkter, tjänster som går från en linjär ekonomi till en cirkulär ekonomi.

Alla dessa områden kommer minska kostnader, stärka varumärket och öka attraktionen för ditt företag. Så ja, hållbart företagande är lönsamt! Följ oss på våra sociala medier och digitala kanaler för att hålla er uppdaterade inför höstens aktiviteter kring hållbart företagande.


Roger Hansson

Comments


Inlägg: Blog2_Post
bottom of page