top of page
Korttidsarbete: Video

Frågor och svar om korttidsarbete (korttidspermittering)

Med korttidsarbete med statligt stöd kan arbetstagaren gå ned i arbetstid och ändå få ut en stor del av den ordinarie lönen.

Gör Tillväxtverkets test för att se om du har rätt till stödet
Gå till Tillväxtverkets räknetjänst

Vad innebär korttidsarbete med statligt stöd?

Allmänt

Korttidsarbete är en överenskommelse mellan fack och arbetsgivare om att anställda under en begränsad tid ska kunna gå ner i arbetstid och lön med anledning av en ekonomisk kris. Ett av regeringens åtgärdspaket med anledning av coronavirusets konsekvenser är att införa korttidsarbete med statligt stöd (ofta även kallat korttidspermittering). Det innebär att en arbetsgivare, efter godkännande från Tillväxtverket, kan få stöd från staten för att införa korttidsarbete av anställda under perioden 16 mars-31 december 2020.


Arbetstidsminskningen måste uppgå till 20, 40, 60 eller 80* procent av din ordinarie arbetstid och löneminskningen ska uppgå till 4, 6, 7,5 respektive 12 procent. Källa: Unionen

Hur påverkas arbetstiden under korttidspermittering om det infaller en röd dag under veckan?

Allmänt

Grundprincipen är att dagtidsarbete och intermittent skiftarbete har ledigt på helgdagar som infaller måndag – fredag. Det innebär att den ordinarie arbetstiden i motsvarande omfattning minskas för den vecka där helgdagen infaller.

Exempelvis innebär en permittering om 60 procent vid dagtidsarbete 40 timmar per vecka att den arbetstid som ska fullgöras är (40 timmar x 40 procent) 16 timmar. I den vecka där långfredag infaller med 8 timmar reduceras den totala arbetstiden då från 40 till 32 timmar. Med en permitteringsgrad på 60 procent ska den anställde fullgöra 40 procent av dessa 32 timmar, det vill säga 12 timmar och 48 minuter. Arbetstiden i en vecka där en röd dag infaller förkortas i detta fall med (16 timmar – 12 timmar och 48 minuter) 3 timmar och 12 minuter.

Den totala ordinarie arbetstiden påverkas alltså av om det infaller helgdagar måndag – fredag, och därmed även den procentuella arbetstiden som ska fullgöras under perioden. För arbetstagare med timlön ska helglön utbetalas för de röda dagarna precis som vanligt.

Men om man avtalar om en längre permitteringsperiod är det lämpligt, för att få en rationell arbetstidsförläggning, att beräkna arbetstiden för hela avtalsperioden. Vid en permittering med 60 procent ska den anställde arbeta 40 procent av de timmar som utgör ordinarie arbetstid under den period som avtalet gäller. Om exempelvis den ordinarie arbetstiden är 40 timmar per helgfri vecka och permittering görs med 60 procent under perioden den 30 mars till den 5 juli, dvs. 14 veckor, utgör den totala arbetstiden (14 veckor x 40 timmar) 560 timmar. Under perioden infaller 5 helgdagar måndag - fredag, vilket reducerar den totala arbetstiden med (5 helgdagar x 8 timmar) 40 timmar. Av den kvarvarande tiden 520 timmar ska den anställde arbeta 40 procent av dessa, dvs. 208 timmar vilket innebär 26 arbetsdagar om 8 timmar. Dessa arbetsdagar kan sedan förläggas enligt lokal överenskommelse till lämpliga dagar. Källa: IF Metall

Kan man avtala om olika procentnivåer av korttidspermittering för den anställda?

Allmänt

Har man ett centralt kollektivavtal regleras tillämpningen av korttidspermittering och vilka arbetstagare som ska omfattas av detta i ett lokalt avtal. Vilka arbetstagare som omfattas och i vilken grad arbetstid och lön minskas regleras i detta lokala avtal. Det kan alltså vara olika mellan olika grupper av arbetstagare. Källa: IF Metall

Om arbetstidsminskningen innebär att den anställde arbetar kortare tid under obekväm arbetstid, ska då ob-tilläggen ingå i lönebegreppet för beräkning av vilken lön den anställde ska ha?

Allmänt

Ja, i permitteringslönebegreppet i våra kollektivavtal för permitteringslönens storlek ingår den aktuella lönen och ob-tillägg. Källa: IF Metall

Vad gäller för semester?

Semester

Semester och semesterintjänande ska inte påverkas av perioder av korttidsarbete och det behöver förtydligas i de lokala avtalen som träffas. Källa IF Metall

Vad gäller då arbetstagare har semester under period av korttidspermittering?

Semester

Semesterintjänande och uttag av semester berörs inte av korttidspermittering. Det är reglerat i det centrala avtalet och i lagen om korttidspermittering. Det innebär att både intjänande och uttag av betalda semesterdagar utgår från din ordinarie lön på 100 % innan korttidspermitteringen. Tillväxtverket har nu ändrat sin tillämpning som nu innebär att arbetsgivaren kan få statligt stöd även under semesterperioden. Det innebär att arbetstagaren tar ut sin semester på vanligt sätt och att arbetsgivaren redovisar till tillväxtverket som att arbetstagaren fortsatt arbeta på sitt korttidsschema som överenskommits under semesterperioden. Arbetsgivaren får därmed stöd utifrån det korttidsschema individen skulle arbetat om semestern inte tagits ut. Semesterperioden blir därmed neutral i beräkningen av arbetsgivarens stöd från tillväxtverket.


Exempel

  • En arbetstagare ingår i korttidspermittering under semesterperioden med en nedgång i arbetstid med 60 %.

  • Arbetstagaren tar ut fyra veckors semester och förbrukar som vanligt 20 betalda semesterdagar. Semesterlönen beräknas från den 100 % lönen arbetstagaren hade innan korttidspermitteringen och nedgången i lön. Efter de fyra veckorna av semester återgår arbetstagaren till arbetstidsschemat med 60 % nedgång i arbetstid och arbetar vidare.

  • När arbetsgivaren ansöker om stöd från tillväxtverket redovisas under semesterperioden som att arbetstagaren fortsatt följa sitt arbetstidsschema med 60 % nedgång i arbetstid och får stödet utifrån det.


Det innebär att semesterperioden blir neutral i beräkningen av korttidspermittering. Källa: IF Metall

Vad gäller för intjänande av arbetstidsförkortning under korttidspermitteringen?

Allmänt

Intjänande av arbetstidsförkortning följer de nivåer i procent av lönen som utbetalas under korttidspermitteringen, alltså för de tre nivåerna 94, 96 eller 92,5 procent av arbetstidsförkortningen. Källa: IF Metall

Gäller stöd för korttidsarbete även för den som arbetar deltid?

Allmänt

Ja, minskningen av arbetstid och lön ska i sådana fall beräknas på omfattningen av deltiden och ordinarie deltidslön. Det innebär att om en arbetstagare arbetar deltid på 50 procent och får en arbetstidsminskning på 60 procent ska hen alltså arbeta 20 procent av en heltid.

Det innebär att deltidsarbetande vid korttidsarbete och nedgång i tid ska tillämpas på samma sätt som för heltidsarbetande. Det betyder att nedgången i arbetstid grundar sig på den ordinarie veckoarbetstiden individen haft innan korttidsarbetet, oavsett deltids- eller heltidsarbete.

De lokala parterna kan i den lokala överenskommelsen också välja att undanta deltidsarbetande från korttidsarbetet. Källa: IF Metall

Vad gäller om jag blir sjukskriven under perioden för korttidsarbete?

Sjukdom

Arbetstagare som är sjukskriven eller blir sjukskriven under korttidsarbete kan i den lokala överenskommelsen undantas från korttidsarbete och därmed få sjuklön utifrån sin ordinarie anställning. Arbetsgivaren anmäler sedan in sjuklönekostnaden till skatteverket och får då tillbaka hela sjuklönekostnaden inklusive arbetsgivaravgifter efter beslut av försäkringskassan som krediteras på arbetsgivarens skattekonto.

Om ingen sådan överenskommelse regleras i den lokala överenskommelsen får individen sjuklön utifrån sin aktuella lön under sjukperioden alltså exempelvis från 92,5 procent av sin ordinarie lön om nedgången i arbetstid är 60 procent. Arbetsgivaren får tillbaka sjuklönekostnaden på samma sätt som redovisas ovan. Om arbetstagaren är fortsatt sjukskriven efter 14 dagar går sjuklönen över till sjukpenning från försäkringskassan. När arbetstagaren omfattas av korttidsarbete med statligt stöd är sjukpenningen SGI-säkrad. Det innebär att den sjukpenninggrundande inkomsten som ligger till grund för sjukpenning utgår från den sjukpenninggrundande inkomsten med ordinarie lön och ersättningar som gällde innan korttidsarbetet infördes. Källa: IF Metall

Kollektivavtal

Allmänt

Centrala kollektivavtal krävs. För att en arbetsgivare med kollektivavtal ska kunna få statligt stöd krävs att ett centralt avtal om korttidsarbete finns mellan den fackliga organisationen och arbetsgivarorganisationen. Omfattningen av korttidsarbetet ska sedan regleras av de lokala parterna i lokala avtal. Sedan den 17 mars finns ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och Unionen som möjliggör att teckna centrala avtal per avtalsområde. Centrala avtal har sedan tecknats på en rad områden samt även på flera områden tilläggsavtal gällande korttidsarbete under uppsägningstiden. Dessa gäller under perioden 16 mars–31 december 2020. Här hittar du de centrala avtalen. Sortera efter bransch.

Har man inte kollektivavtal, så ska minst 70 procent av medarbetarna på driftsenheten godkänna och delta i korttidsarbete. Den arbetstids- och löneminskning som har avtalats ska vara densamma för alla deltagande arbetstagare. Källa: Unionen

Omfattas visstidsanställa (med till exempel 6 månaders anställning) av korttidsarbete med statligt stöd?

Allmänt

Ja, även tidsbegränsat anställda arbetstagare kan omfattas av lagen om stöd för korttidsarbete. Dock har lagstiftaren utgått ifrån att en arbetsgivare för att kunna få stöd i första hand måste ha undersökt om det är möjligt att säga upp personal som inte är tillsvidareanställd och som inte bedöms vara verksamhetskritisk. Det här kan resultera i att viss personal måste sägas upp medan andra får korttidsarbete. Källa: Unionen

Omfattas nyanställda av korttidsarbete med statligt stöd?

Allmänt

Det beror på hur länge du har varit anställd. Det är endast anställda som varit avlönade tre månader innan Tillväxtverkets godkännande som kan omfattas av stödet. Det finns också ett krav på att de anställda som ska omfattas har haft samma eller högre sysselsättningsgrad tre månader tillbaka i tiden (den så kallade jämförelsemånaden) som under den månad då stödet ska börja gälla. 

Är du provanställd omfattas du av stödet så länge ovanstående uppfylls. Källa: Unionen

Omfattas de med olika arbetsmarknadsstöd av korttidsarbete?

Allmänt

Ett arbetsmarknadsstöd kan vara till exempel lönebidragsanställning, nystartsjobb och introduktionsjobb. Dessa anställningar ska behandlas som alla andra, så länge de uppfyller övriga villkor i lagen om stöd vid korttidsarbete. Källa: Unionen

Kan en egenföretagare omfattas av korttidsarbete?

Allmänt

Egenföretagare med företagsformen aktiebolag kan för egen del omfattas av korttidsarbete med statligt stöd. Källa: Unionen

Ändring i avtal vid ändrad permitteringsgrad?

Allmänt

Om nivån för korttidsarbete ändras under stödperioden ska ett nytt avtal som gäller för den nya nivån tas fram. Har man redan tagit fram ett avtal för 20, 40 eller 60 procent ska man tillhandahålla ett nytt avtal för t ex 80 % korttidsarbete för den period som avses. Källa: Tillväxtverket

Korttidsarbete: Projekt
Korttidsarbete: Video
Korttidsarbete: Video
Korttidsarbete: Video
Korttidsarbete: Video
Korttidsarbete: Video

Frågorna nedan är ställda i samband med Företagarnas Live om arbetsrätt 27 mars 2020 förutsättningar och regler kan ha ändrats när du läser detta.

Vad gäller för ägare?

Vad är det som gäller för oss ägare när det kommer till permittering? Och om vi permitterar våra anställda till 60 procent eller 40 procent, kan man be sina anställda att jobba mer än dessa procent då de trots allt får 92,5 procent av lönen? 


Svar:

Nej det går generellt inte. Däremot kan man avtala på nytt från 60 procent permittering till 20 procent exempelvis om behovet ändras. 

Måste alla arbetstagare ha samma permitteringsgrad?

Måste alla anställda gå ner lika mycket eller är det ifall inget kollektivavtal finns? 

Svar:

Stämmer, det är om företaget saknar kollektivavtal, annars gäller det som står i kollektivavtalet. 


Hur många omfattas?

Var ansöker man om sänkt arbetsgivaravgift? Vi är 10 anställda, omfattas alla då? 

Svar:

Regeringen har föreslagit en tidsbegränsad nedsättning av arbetsgivaravgifterna och den allmänna löneavgiften. Reglerna föreslås träda i kraft den 6 april 2020. Nedsättningen är tänkt att gälla för max 30 anställda och beräknas på max 25 000 kr. Arbetsgivare kan redan i den arbetsgivaredeklaration som ska lämnas in i april kryssa i ruan för växa-stöd för dessa och ska då bara betala ålderspensionsavgiften på 10,21 procent.


Oro för lån och anstånd på skatt?

Jag har hört en oro från många beträffande lånen baserade på skatten. Hur kan man tänka?


Svar:

Många känner en oro beträffande anståndet med skatt som regeringen har föreslagit. Detta är förståeligt eftersom det är precis som du skriver tal om ett lån från staten för 3 mån inbetalad skatt, som sen ska betalas tillbaka senast 12 månader senare. Företrädare för juridiska personer kan under vissa förutsättningar bli betalningsskyldiga för den juridiska personens obetalda skatter och avgifter. Skatteverket ansöker om betalningsansvar i förvaltningsdomstol. Detta kallas för företrädaransvar och kan inträda om skattebetalningar inte sköts. Skatteverket har dock gått ut i ett ställningstagande och klargjort att de som huvudregel inte kommer åberopa företrädaransvaret när det gäller denna nya typ av anstånd. 


Sjuklön för enmansföretagare?

Om en enmans företagare blir sjuk av coronaviruset måste denne stå för sjuklönekostnaden under 14 dagar eller finns något stöd? Skiljer det något mellan AB och enskild? 


Svar:

Ja, ditt aktiebolag kommer att få kompensation från staten för sjuklönen för april och maj. Den som har enskild firma kommer att kunna få sjukpenning från Försäkringskassan för de första 14 dagarna även om företagaren har anmält längre karens. 


Stöd till företagare i riskgrupp?

En ensamföretagare i enskild firma som är i riskgrupp som har en verksamhet som innebär utbildning och måste stoppa hela verksamheten. Finns något stöd till en sådan person? 


Svar:

Det finns många olika stöd som kan ses över för er del. Just stöd för korttidsarbete går dock tyvärr inte att ansöka om för sig själv i sin egen enskilda firma. Här finns mer info för dig som enmansföretagare.


Häva korttidsarbete för alla?

Om man skriver avtal med 70 procent och sedan får in uppdrag som gör att en medarbetare kan gå i arbete och det därmed är ca 65 procent som skulle vara korttidspermitterade - vad händer då? Måste man häva korttidspermitteringen eller ta uppdraget? 


Svar:

Då får du försöka få till det uppdraget genom att ändra arbetstidsminskiningen för alla deltagande genom nya avtal om korttidsarbete med en lägre arbetstidsminskning eller helt avstå från stödet den månaden. 


När får man inte del av nedsättningen?

Finns något som gör att man inte får del av arbetsgivarnedsättningen (förutom antalet anställda) Exempelvis beroende på bransch eller annat. 


Svar:

Nedsättningen gäller endast lön eller annan ersättning upp till 25 000 kronor per månad och anställd. Om månadslönen för den anställde är högre än så ska arbetsgivaren betala hela arbetsgivaravgiften, och löneavgiften, på den del som överstiger 25 000 kronor. Stödet gäller dock oavsett vilken anställningsform den anställde har. I dagsläget finns inget förtydligande kring om det endast gäller vissa branscher. 


Arbetsgivaravgiften över 65 år?

Vad händer med arbetsgivaravgiften för personal som är över 65år? Vi betalar ju inget i ålderspension för en person över 65. Blir det noll i kostnad då? 


Svar:

Det är riktigt att ni som arbetsgivare enbart betalar ålderspensionsavgiften för anställda födda åren 1938-1954. Det innebär att ni redan har nedsättningen för dem, även för lönedelar över 25 000 kr per månad. Om arbetsgivare har anställda födda 1937 eller tidigare så betalas inga arbetsgivaravgifter. 


Vilken lön räknar man permitteringsgraden på?

När man går ner på 60 % av lönen. Vad baserar sig detta på för lön? Är det föregående års snittlön? eller 3 senaste månaders? Med tanke på att vi små företagare tar ut olika beroende på hur varje månad har varit.


Svar:

Enligt reglerna om korttidsarbete går den anställde ned i arbetstid med 60% men behåller 92,5% av sin ordinarie lön. Om lönen har varierat kommer stödet som mest att kunna baseras på en lön som motsvarar lönen under den s.k. jämförelsemånaden d.v.s. 3 månader före arbetsgivaren blev godkänd för stödet. 


Sänka arbetstid för de som inte omfattas?

En person som är nyanställd ryms ju inte inom ramen för korttidsarbete. Måste den personen också gå ner till 40% arbetstid då? 


Svar:

Nej, inte för den personen som du inte söker stöd för om du inte avtalat om annat. Arbetstidsförkortningen måste vara lika för alla anställda som omfattas av stödet, om du inte har kollektivavtal. Har du kollektivavtal, läs avtalet vad som gäller. 


Får korttidspermitterad ta annat jobb?

Har korttidspermitterat personalen och nu kommer frågan om de tar jobb inom hemtjänsten. Ska hon då söka tjänstledigt den tid hon arbetar på annan plats? 

Svar:

Under premissen att frågan är ställd för situationen att ni inte har kollektivavtal, så länge hon arbetar extra utanför sina ordinarie arbetstider (oftast den schemalagda arbetstiden som arbetstagaren arbetar), det inte handlar om konkurrerande verksamhet och vederbörande kan inställa sig till full sysselsättning vid uppsägning av avtalen om korttidsarbete, ser jag inget hinder för det. 


Noll i arbetsgivaravgift efter 65?

Vad händer med arbetsgivaravgiften för anställd som är över 65 år. De betalar vi ju inte ålderspensionen för. Vilket är avgiften de faktiskt behåller ju. Blir det noll i arbetsgivaravgift för personal som är över 65 år? 


Svar:

Det är riktigt att ni som arbetsgivare enbart betalar ålderspensionsavgiften för anställda födda åren 1938-1954. Det innebär att ni redan har nedsättningen för dem, även för lönedelar över 25 000 kr per månad. Om arbetsgivare har anställda födda 1937 eller tidigare så betalas inga arbetsgivaravgifter. 


Provanställda och korttidsarbete/korttidspermittering?

Omfattades provanställda (i detta fall har medarbetaren varit anställd i 4 mån) av kollektivavtalet och korttidsanställning? 


Svar:

Arbetsgivaren ska innan man söker om stöd för korttidsarbete ha använt sig av andra tillgängliga åtgärder för att minska arbetskraftskostnaderna. Det innebär att arbetsgivaren ska ha sagt upp alla konsulter, inhyrd personal och tillfälligt anställda som inte är verksamhetskritiska, där räknas även provanställda. I den här filmen kan du se mer.


Kan man kombinera korttidspermittering och sänkt arbetsgivaravgift?

Hur ser kombinationen mellan korttidpermittering och det nya förlaget om sänkt arbetsgivaravgift ut, alltså kan de kombineras? 


Svar:

Ja det går att göra.


70 procent - personer eller arbetstid?

70 procent av de anställda behöver ha avtalat om korttidsarbete för att det ska gälla, vid ej kollektivavtal. Pratar man då om antalet personer eller totala arbetstiden? Vi själva har 2 på 40 timmar, en på 32 timmar och två på 10 timmar. 


Svar:

Arbetsgivare som inte har kollektivavtal ska skriva överenskommelse om korttidspermittering med minst 70 procent av de anställda. 

Med andra ord om du har en anställd ska den gå med på det, om du har fyra ska minst tre gå med på det och om du har 10 anställda ska 7 anställda gå med på korttidspermitteringen. Det är bara de anställda som skulle kunna omfattas av stödet som ska tas med i beräkningen. 


Olika driftsställen - olika permitteringsgrad?

Om man har olika driftsställen, då kan man ha olika permitteringsgrad. Rätt uppfattat? 


Svar:

Ja, men regeln gäller att 70 procent på den driftsenheten behöver teckna avtalet (om du saknar kollektivavtal).


Mer flexibelt med kollektivavtal?

Vad är anledningen till att vi med kollektivavtal får mer flexibelt än dom utan när det gäller permitteringen? 


Svar:

Det är en del av den svenska modellen i arbetsrätten att mycket av lagstiftningen är så kallat semidispositiv. Det innebär att de som har kollektivavtal kan för vissa regler avtala om andra regler eller justeringar av lagens regler, medan de utan kollektivavtal måste följa regeln som den står i lagen. 


Hur många procent blir nedsättningen?

Vet man i dag 27 mars hur många procent nedsättningen av arbetsgivaravgiften blir? 


Svar:

Detta handlar om allt utom ålderspensionsavgift som fortfarande ska betalas, d.v.s. 10,21 procent istället för fulla arbetsgivaravgift på 31,42 procent. Nedsättningen kommer gälla max 30 anställda och beräknat på max 25 000 kr i månadslön. 


Omfattas enskild firma med anställda?

Enskilda firmor med anställda utom familjen, omfattas dessa? 


Svar:

Ja, för anställda utom familjen kan du söka stöd. Ägaren och ägarnas familjemedlemmar i enskild firma kunde först inte omfattas av stödet. Nu i efterhand har detta ändrat genom riksdagens beslut där de gick på finansutskottets linje och tog bort familjeundantaget. 

Detta innebär att stödet kan utbetalas även för barn och syskon numera. Eftersom en make/maka inte uppbär lön från enskild firma utan får en del av inkomsten av näringsverksamhet och därför inte fått lön jämförelsemånaden som det betalats arbetsgivaravgifter på blir det svårt att få stöd för den lönen.


Avtal även vid kollektivavtal?

Måste man skriva avtal med de anställda (mallen från Tillväxtverket) även om man har kollektivavtal? 


Svar:

Nej, inte om du kan lösa frågan med din kollektivavtalspart. 


Vad baseras stödet för korttidsarbete på?

Vad baseras stödet på, är det ett snitt på ett år vad man tagit ut i lön? Och såklart vilken procent man permitteras!


Svar:

Stödet baseras på vilken ordinarie lön och vilken närvaro den anställde haft för den månaden arbetsgivaren söker stöd för, det vill säga stödmånaden. Beträffande varierande lön som provisionsbaserad lön kommenterar Tillväxtverket det såhär: Ordinarie lön är den regelmässigt utgående kontanta lön som arbetstagaren skulle ha haft under stödmånaden om han eller hon inte hade deltagit i korttidsarbete.

Med regelmässigt utgående lön avses sådana ersättningar som normalt ingår i den månatliga lönen om det inte hade varit för arbetstagarens deltagande i korttidsarbete. Det kan exempelvis vara normalt förekommande ersättningar för obekväm arbetstid och skifttillägg, i den mån de verkligen skulle ha tjänats in under den aktuella månaden. Provision som regelmässigt utgår varje månad räknas med. 


Söka från maj?

Om man anställdes i februari, kam man då ansöka från maj? 


Svar:

Ja, om arbetsgivaren blir godkänd för stöd vid korttidsarbete i maj. För då är jämförelsemånaden februari. Kom dock ihåg att arbetsgivaren måste ha vidtagit andra åtgärder för att minska arbetskraftskostnaderna. 


Vad är en driftsenhet?

Vad är en driftsenhet? Är det alla på ett bolag eller kan det vara delar av ett bolag? 


Svar:

En driftsenhet är normalt all verksamhet som bedrivs på samma adress eller ort. Säg en fabrik eller ett kontor. Det är dock inte per avdelning som ofta är en missuppfattning.  


Vem står för löner över taket?

Vem står för löner över tak 44 000? 


Svar:

Det gör arbetsgivaren, men ni kan ha avtalat om annat i den enskilda överenskommelsen med den anställde om korttidsarbete. Detta förutsätter att det är en frivillig överenskommelse om att gå ner i lön och att denna ingås i samband med att permittering blir aktuell. 


Timanställda och korttidsarbete?

Omfattas timanställda? 


Svar:

Arbetsgivaren ska innan man söker stöd för korttidsarbete ha använt sig av andra tillgängliga åtgärder för att minska arbetskraftskostnaderna. Det innebär att arbetsgivaren ska ha sagt upp alla konsulter, inhyrd personal och tillfälligt anställda som inte är verksamhetskritiska.


Om man via eget godkänt avtal har korttidspermitterat 20 procent, betyder det att sjukskrivna ska gå ner 20 procent från sin tid? 

Kombinera korttidspermittering och sjukskrivning?

Korttidspermittering och sjukskrivning kan det "kombineras"? 


Svar:

Ja, även heltidssjukskrivna kan omfattas av korttidsarbete. Men deras sjukpenninggrundande inkomst (SGI)  är skyddad så den beräknas på ordinarie lön. Hur Försäkringskassan kommer att bedöma rätten till sjukpenning för deltidssjukskrivna som omfattas av korttidsarbete vet vi inte. 


Kombinera för samma driftsenhet?

Kan man kombinera korttidspermittering och sänkt arbetsgivaravgift för samma driftsenhet? Kan en driftsenhet som sluter en överenskommelse om korttidspermittering samtidigt nyttja lättnaden av arbetsgivaravgifter? 


Svar:

Ja, på båda frågor.

Sänkas eller tas bort - arbetsgivaravgifter?

Arbetsgivaravgifterna ska de sänkas eller tas bort helt? Otydlig information. Är det lån eller tas de helt bort de 4 mån? Pensionspeng? Betalas det in av staten eller blir det ett "tapp" på 4 mån?

Innan krisen kämpade jag med mitt företag, ekonomin var dålig, aktiekapitalet var förbrukat men det var på väg att lösa sig med råge, ett jättelyft pga. nya kontrakt. Sedan förändrades allt. Får jag någon hjälp i krisen eller står jag utanför? Lån, uppskjutna skatter, korttidspermittering förutsätter alla stabil ekonomi innan krisen. 


Svar:

Arbetsgivaravgifterna sänks så att bara ålderspensionsavgiften betalas. Det är en riktig nedsättning av arbetsgivaravgifterna för max 30 anställda, och för högst 25 000 kr. Då ålderspensionsavgiften betalas så tjänar du in till den allmänna pensionen som vanligt. 

En utav förutsättningarna för korttidsarbete är att man inte är på obestånd eller borde upprättat kontrollbalansräkning nära arbetsgivaren ansöker. 


Behöva ändra korttidspermitteringnivå?

Om man väljer att nyttja möjligheten till korttidspermittering så säger förutsättningarna (om man inte har kollektivavtal) att minst 70% behöver godkänna och nyttja överenskommelsen om korttidspermittering.

Så långt har vi läst oss till och förstått. Vad händer då om man kommer överens med exakt 70% av medarbetarna och sedan kommer det in ett uppdrag som en av konsulterna skulle kunna gå ut på som skulle innebära att man kommer under ”70%-spärren” – behöver man då välja mellan att avbryta korttidspermitteringen för den driftsenheten eller ta uppdraget?

Eller kan man låta en person gå upp på heltid och resterande kvarstå på korttidsjobb trots att det då är mindre än 70% som använder överenskommelsen. 


Svar:

Det ska vara minst 70 procent som deltar varje stödmånad för att stödet ska kunna betalas. Om stödet betalats ut utan att ni uppfyller kraven blir ni återbetalningsskyldiga efter avstämningen. 


Vad gäller för löner över taket?

Att högsta beräkningsgrund för stödet är 44000:-/ månad är tydligt. Men vad gäller för en person som tex har 54000:- i lön, hur ska arbetsgivaren räkna de överskjutande 10000:-? Om det är 40% arbetstid som gäller, är det då 10000, 10000*0,925 eller 10000*0,4 som ska betalas? 
Och en annan fråga- hur ska provision räknas för personer som har (en bra) fast lön + provision? 


Svar:

Om ni inte kommer överens om något annat ska det vara samma lägre lön för lönedelar över 44 000 kr som för under. Den anställde och arbetsgivaren kan dock komma överens och avtala om en lägre lön. 

Provisionsdelar skall beaktas tre månader bakåt i tiden. 

Arbetstidsförkortning i motsvarande grad?

Kan jag använda mig av arbetstidsförkortning i motsvarande grad utifrån de uppdrag jag direkt tappat pga Coronakrisen. Dvs om de beräknas motsvara 40% bortfall kan jag ansöka om motsvarande ersättning för korttidsarbete? 


Svar:

Du kan ansöka om stöd för den andel av ordinarie arbetstid som du går ned i arbetstid med 20, 40 eller 60%. Så om arbetstiden minskar med 40% p.g.a. av e uppdrag som fallit bort kan du göra som du beskriver. 

Får jag sparka chefen istället för mig? 

Vad gäller?

Svar:

Det är ytterst styrelsen som beslutar om verksamhetens löpande förvaltning. Styrelsen kan delegera till lämplig person, t.ex. dig om du inte är styrelsen, att besluta om vem som ska sägas upp. 


Vad krävs för att få korttidspermittering?

Vad krävs för att få korttidspermittering beviljad av Tillväxtverket? Alltså, vilka bevis krävs från oss företagare? 


Svar:

Du kan ansöka om godkännande för stödet vid korttidsarbete tidigast den 7 april 2020. Enligt den information vi fått kommer Tillväxtverket att ha en enkel, automatiserad process för godkännande och sedan göra stickprovskontroller i efterhand.  


Låna ut permitterad personal?

Hur löser man praktiskt om man permitterat 60 % och något annat företag vill ”låna” den personen för sitt företag?


Svar:

Här beror det lite på hur du menar. Menar du att ditt bolag ska ”lånas ut”, måste du avbryta permitteringar eller komma överens om ny kortidspermittering. 

Menar du om den anställda ska jobba extra, ser vi inte något problem med det så länge det inte handlar om konkurrerande verksamhet, är utanför ordinarie arbetstid och den anställde kan inställa sig när arbetsgivaren säger upp avtalet om korttidsarbete. 

Korttidsarbete: Text
bottom of page